Retningslinjer,

1. Nettverkets navn.

Nettverk – Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv

Etablert januar 1998 på Hamar.

 

2. Målgruppe.

Den primære målgruppen for NFSS er ansatte i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene fra spesialisthelsetjenesten i Norge, samt æresmedlemmer av NFSS, disse utgjør også stemmeberettigede ved årsmøte. I tillegg er NFSS sine konferanser åpne for deltakere som søker kunnskap knyttet til funksjonshemmede og seksualitet.

 

3. Formål / Mandat.

Nettverkets formål er å formidle kunnskap om seksualitet og samliv og spesiell kunnskap knyttet til funksjonshemmede og seksualitet. Nettverket skal bidra til kompetanseøkning på dette fagfeltet.

 

4. Styret.

Styret i Nettverket består av 5 medlemmer, en fra hver av de opprinnelige helseregionene. Disse velges på Årsmøtet for perioder på 2 år. Det velges også 5 varamedlemmer på samme måte. Det skal bestrebes at både voksenhabiliteringstjenesten og barnehabiliteringstjenesten skal være representert. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter Årsmøtet, med leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Vararepresentanter innkalles ved behov. Styret kan bestemme at alle vararepresentantene skal innkalles til styremøte. Styret har minimum 4 møter i året og er ansvarlig for å arrangere en årlig fagkonferanse hvor også årsmøte avvikles. Konferansen rullerer mellom regionene Styret har ansvar for koordinering av det faglige nettverket og for å koordinere og oppdatere nettsiden www.nfss.no. Styret kan nedsette egne arbeidsutvalg for å få fullført spesielle oppgaver.

Styret rullerer, slik at to representanter velges det ene året og tre representanter det påfølgende året, slik at man er sikret kontinuitet Hvis en av de valgte representantene må fratre styret i sin periode, trer vara inn og skal sitte ut perioden. Styret vurderer da om det må velges ny vara fra aktuell region.

 

5. Økonomi.

Det er ingen kontingent i Nettverket. Styret søker statlige midler til styrets arbeid, og tilskudd til den årlige nettverkskonferansen. Hvis økonomien tillater det, kan kompetanseheving for styremedlemmene innvilges for deltakelse på en ekstern årlig fagkonferanse. Revidert regnskap for nettverket legges frem av kasserer på årsmøtet.

 

6. Årsmøte.

NFSS avholder årsmøte i forbindelse med den årlige nettverkskonferansen.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Leder av nettverket er møteleder, sekretær er referent.

2. Årsmelding.

3. Regnskap.

4. Valg

5. Orientering fra styret.

6. Innkomne saker. (Saker som ønskes tas opp under årsmøte må meldes Styret i NFSS en mnd før årsmøtet avholdes.)

 

7. Nettverkets oppløsning.

Ved nettverkets oppløsning vil gjenstående midler tilbakeføres til tilskudds giver.