Starten på nettverket

 

I 1997 fikk Habiliteringstjenesten i Hedmark saker som handlet om unge mennesker med utviklingshemning som hadde flyttet inn i egen leilighet. De hadde det til felles at de mente at kjæreste var det siste som manglet før livet var perfekt. Ungdommene fant ulike metoder for å finne en kjæreste. Personalet var veldig bekymret og kontaktet Habiliteringstjenesten for å be om råd. –Var det lov å nekte tjenestemottakere å ta med fremmede hjem? Visste tjenestemottakere hva det ville si å ha en kjæreste? Kunne kvinner med Down syndrom bli gravide? Hva slags prevensjon kunne man anbefale? Var sterilisering lov? Kunne personale gå inn å veilede kjærester?  Listen med spørsmål var utømmelig.

Det var ingen i Habiliteringstjenesten i Hedmark som mente seg kompetente til å veilede i disse sakene. Derfor ble det nedsatt ei tverrfaglig gruppe som kontaktet Habiliteringstjenesten i Oslo (Ullevål). Fra Hedmark reiste Wenche Fjeld, Peter Zachariassen, Oddmund Blakseth, Hilde Lunde og Margret Eylands. I Oslo møtte vi Roy Nystad, Stephane Vildalen og Jarle Eknes. Bente Væren var også invitert på møtet, men kunne ikke komme. Der ble det bestemt at Habiliteringstjenesten i Hedmark skulle arrangere en Rundebordskonferanse hvor alle Habiliteringstjenester i landet ble invitert. Anders Gimse var «konferanseansvarlig». Roy Nystad representerte også ArbeidsUtvalget i Habiliteringstjenestene; Utviklingshemmede og seksualitet var et tema som Habiliteringstjenestene skulle arbeide med!  Mange Habiliteringstjenester deltok, men kun en Barnehabiliteringstjeneste (Oppland). Vi lærte om nettverksbygging av Ellen Nørholm Stensland disse dagene i 1998 på Victoria Hotell på Hamar. Vi avsluttet med å samle oss regionvis og det ble nedsatt et interimsstyre som skulle starte nettverket. Og historien etter dette er en suksesshistorie!

Habiliteringstjenesten i Hedmark fikk raskt økt kompetanse og Wenche Fjeld skrev ei hovedoppgave om de to første sakene som Habiliteringstjenesten jobbet med. Oppgaven beskriver hvordan man gjennomførte kartlegging av kunnskapsnivå og igangsatte «Brukerkurs» for utviklingshemmede, samt hvordan man veiledet personalgruppene.

 

Utdanning

 

Utdanning har vært et sentralt område for Nettverket alle 10 årene. Mange ”habilitører” har vært i Danmark og deltatt på Veilederutdanningen i regi av Jørgen Buttenschøn og Karsten Løt. En gang var den utdanningen holdt i Norge. Mange har gått på Sexologi grunnfag på Høgskolen i Agder / Universitetet i Agder. Noen har skaffet seg utdanning fra nabolandene Sverige og Danmark. Gledelig er det at Høgskolen i Akershus har startet opp sexologistudier i moduler. De ansvarlige for utdanningen har sin bakgrunn fra Nettverket.

 

Undersøkelse

 

Nettverket har finansiert en undersøkelse i 2002 som Wenche Fjeld og Bernt Barstad gjennomførte. Det var en oppfølger av Berg Gårds publikasjon om Habiliteringstjenestenes kunnskaper og behov fra 1996.

 

Seksualtekniske hjelpemidler

 

Styret i Nettverket har gjort en stor innsats i mange år for at seksualtekniske hjelpemidler skal bli betalt av det offentlige på lik linje med alle andre hjelpemidler. Det ble en realitet fra 2002. Hjelpemidlene rekvireres av en spesialist. Nettverket har to medlemmer i referansegruppa i Rikstrygdeverket. Etter at de omorganiserte til NAV har ingen kalt inn til nye møter, men gruppa er ikke avviklet. Nettverket har gjort en innsats for at arbeidet skal taes opp igjen, og det har skjedd.

 

Steriliseringsrådet

 

Steriliseringsrådet i Sosial – og Helsedirektoratet ble oppnevnt på nytt for vel 4 år siden. Rådet er klageinstans for de fylkeskommunale steriliserings nemdene og rådet skal følge med hva som skjer på fagområdet og se til at det er lik behandling av saker rundt i landet. Sterilisering er en meget aktuell sak for mange av våre klienter. Begjæring om sterilisering for personer med utviklingshemming skal behandles i fylkesnemda. Alle som får sin sak behandlet i fylkesnemda skal ikke betale egenandel for inngrepet. Habiliteringstjenesten har en viktig rolle som samtalepartner for disse klientene. Grethe Rønvik var et av fem medlemmer i rådet den første perioden, og ble høsten 2008 oppnevnt for en ny periode

 

Norsk Forening for klinisk sexologi

 

Dette er et viktig fagmiljø for Nettverket og mange som arbeider i habiliteringstjenesten er medlemmer i denne foreningen. De arrangerer hvert år et fagseminar i tilknytning til sitt årsmøte. Nettverket har i alle årene hatt stor nytte av sexologiforeningens medlemmer som forelesere og støttespillere. Vi må gå til de ” vanlige ” for å lære det vi trenger for å kunne hjelpe våre klienter med spesielle behov. Vi er også overbevist om at vårt Nettverk har vært en styrke for det sexologiske miljøet i landet og for sexologiforeningen.

 

Hjemmeside for Nettverket

 

Fra Nettverket ble etablert var intensjonen at det skulle etableres ei hjemmeside, men på dette området har styret hatt problemer. Det har vært gjort flere forsøk, men av mange ulike grunner har det ikke lyktes før nå i 2009. Styret i Nettverket håper at denne siden skal bli interessant og nyttig for alle som bruker den.

 

Æresmedlemmer

 

Nettverket har følgende æresmedlemmer,

Egil Ruud

Jørgen Buttenschøn

Karsten Løt

Ulla Ollendorf  (2008)

Arild Johan Myrberg  (2008)

Grethe Rønvik (2009)

Wenche Fjeld (2012)

Peter Zachariassen  (2012)

Bente Væren (2012)

Bernt Barstad (2013)

Thomas Ergo (2015)

Gerd Hilde Lunde (2017)

Kjell Robertsen (2017)

Marit Strand Lomundal (2019)

Heidi Solvang (2020)

De har på hver sin plass gjort en stor innsats for fagfeltet og derfor blitt hedret av Nettverket.

 

10 års jubileum

 

På konferansen i Oslo 4. – 6. mars 2008 ble 10 års jubileet markert med et flott program og god underholdning. På festmiddagen ble Ulla Ollendorf og Arild Johan Myrberg fra Sosial – og helsedirektoratet utnevnt til våre æresmedlemmer. Det hadde ikke vært mulig å drive Nettverket uten deres støtte, både faglig og økonomisk og deres store tro på oss og all god omtale. Alle utgifter for styremedlemmer i forbindelse med styremøter og konferanser har vært dekket av Nettverket. Ingen har vært avhengig av økonomien i det enkelte habiliteringsteam.